preloader

Food menu

Menu1

!! श्री !!

BREAKFAST

 1. पोहा
 2. जलेबी
 3. आलू मेथी पराठा
 4. दही
 5. टमाटर सास
 6. आलू बड़ा
 7. ग्रीन सेंडविच


HITEE

 1. चाय
 2. कोफ्फी
 3. छोटे समोसे
 4. मठरी
 5. बिस्किट
 6. चाय
 7. कोफ्फी


LUNCH

 1. दाल
 2. बाफले
 3. लड्डू
 4. कड़ी
 5. चावल
 6. हरी चटनी
 7. सलाद
 8. छाछ
 9. सिका पापड़
 10. आलू मटर टमाटर सब्जी
 11. मटर पनीर
 12. तवा रोटी
 13. सिजनेवल सब्जी
 14. गुलाब जामुन
 15. दाल
 16. चावल
 17. आचार
 18. पापड़
 19. सलाद


DINNER

 1. सीताफल राबड़ी
 2. मुंग का हलवा
 3. दूध
 4. जलेबी
 5. मुंग भजिया कड़ी वाला
 6. मंचोव सूप
 7. नूडल्स
 8. मंचूरियन
 9. छोले टकिया
 10. बेसन चिला
 11. दही बड़ा
 12. गराडू
 13. शाही पनीर
 14. मलाई कोफ्ता
 15. दाल
 16. शिमला बेसन
 17. भरमा बेगन
 18. शाही भिन्डी
 19. गोभी मसाला
 20. जीरा आलू
 21. चावल
 22. बटर खिचड़ी
 23. तंदूरी रोटी + पराठा
 24. सदी पुडी
 25. नमकीन पुडी
 26. आचार
 27. सलाद
 28. पापड़
 29. कोफ्फी
 30. पानी पतासी २ तरह की

Menu2

!! श्री !!

BREAKFAST

 1. पोहा
 2. जलेबी
 3. आलू मेथी पराठा
 4. दही
 5. टमाटर सास
 6. आलू बड़ा
 7. ग्रीन सेंडविच


HITEE

 1. चाय
 2. कोफ्फी
 3. छोटे समोसे
 4. मठरी
 5. बिस्किट
 6. चाय
 7. कोफ्फी


LUNCH

 1. दाल
 2. बाफले
 3. लड्डू
 4. कड़ी
 5. चावल
 6. हरी चटनी
 7. सलाद
 8. छाछ
 9. सिका पापड़
 10. आलू मटर टमाटर सब्जी
 11. मटर पनीर
 12. तवा रोटी
 13. सिजनेवल सब्जी
 14. गुलाब जामुन
 15. दाल
 16. चावल
 17. आचार
 18. पापड़
 19. सलाद


DINNER

 1. सीताफल राबड़ी
 2. मुंग का हलवा
 3. दूध
 4. जलेबी
 5. मुंग भजिया कड़ी वाला
 6. मंचोव सूप
 7. नूडल्स
 8. मंचूरियन
 9. छोले टकिया
 10. बेसन चिला
 11. दही बड़ा
 12. गराडू
 13. शाही पनीर
 14. मलाई कोफ्ता
 15. दाल
 16. शिमला बेसन
 17. भरमा बेगन
 18. शाही भिन्डी
 19. गोभी मसाला
 20. जीरा आलू
 21. चावल
 22. बटर खिचड़ी
 23. तंदूरी रोटी + पराठा
 24. सदी पुडी
 25. नमकीन पुडी
 26. आचार
 27. सलाद
 28. पापड़
 29. कोफ्फी
 30. पानी पतासी २ तरह की

Menu3

!! श्री !!

BREAKFAST

 1. पोहा
 2. जलेबी
 3. आलू मेथी पराठा
 4. दही
 5. टमाटर सास
 6. आलू बड़ा
 7. ग्रीन सेंडविच


HITEE

 1. चाय
 2. कोफ्फी
 3. छोटे समोसे
 4. मठरी
 5. बिस्किट
 6. चाय
 7. कोफ्फी


LUNCH

 1. दाल
 2. बाफले
 3. लड्डू
 4. कड़ी
 5. चावल
 6. हरी चटनी
 7. सलाद
 8. छाछ
 9. सिका पापड़
 10. आलू मटर टमाटर सब्जी
 11. मटर पनीर
 12. तवा रोटी
 13. सिजनेवल सब्जी
 14. गुलाब जामुन
 15. दाल
 16. चावल
 17. आचार
 18. पापड़
 19. सलाद


DINNER

 1. सीताफल राबड़ी
 2. मुंग का हलवा
 3. दूध
 4. जलेबी
 5. मुंग भजिया कड़ी वाला
 6. मंचोव सूप
 7. नूडल्स
 8. मंचूरियन
 9. छोले टकिया
 10. बेसन चिला
 11. दही बड़ा
 12. गराडू
 13. शाही पनीर
 14. मलाई कोफ्ता
 15. दाल
 16. शिमला बेसन
 17. भरमा बेगन
 18. शाही भिन्डी
 19. गोभी मसाला
 20. जीरा आलू
 21. चावल
 22. बटर खिचड़ी
 23. तंदूरी रोटी + पराठा
 24. सदी पुडी
 25. नमकीन पुडी
 26. आचार
 27. सलाद
 28. पापड़
 29. कोफ्फी
 30. पानी पतासी २ तरह की

Menu4

!! श्री !!

BREAKFAST

 1. पोहा
 2. जलेबी
 3. आलू मेथी पराठा
 4. दही
 5. टमाटर सास
 6. आलू बड़ा
 7. ग्रीन सेंडविच


HITEE

 1. चाय
 2. कोफ्फी
 3. छोटे समोसे
 4. मठरी
 5. बिस्किट
 6. चाय
 7. कोफ्फी


LUNCH

 1. दाल
 2. बाफले
 3. लड्डू
 4. कड़ी
 5. चावल
 6. हरी चटनी
 7. सलाद
 8. छाछ
 9. सिका पापड़
 10. आलू मटर टमाटर सब्जी
 11. मटर पनीर
 12. तवा रोटी
 13. सिजनेवल सब्जी
 14. गुलाब जामुन
 15. दाल
 16. चावल
 17. आचार
 18. पापड़
 19. सलाद


DINNER

 1. सीताफल राबड़ी
 2. मुंग का हलवा
 3. दूध
 4. जलेबी
 5. मुंग भजिया कड़ी वाला
 6. मंचोव सूप
 7. नूडल्स
 8. मंचूरियन
 9. छोले टकिया
 10. बेसन चिला
 11. दही बड़ा
 12. गराडू
 13. शाही पनीर
 14. मलाई कोफ्ता
 15. दाल
 16. शिमला बेसन
 17. भरमा बेगन
 18. शाही भिन्डी
 19. गोभी मसाला
 20. जीरा आलू
 21. चावल
 22. बटर खिचड़ी
 23. तंदूरी रोटी + पराठा
 24. सदी पुडी
 25. नमकीन पुडी
 26. आचार
 27. सलाद
 28. पापड़
 29. कोफ्फी
 30. पानी पतासी २ तरह की

Menu5

!! श्री !!

BREAKFAST

 1. पोहा
 2. जलेबी
 3. आलू मेथी पराठा
 4. दही
 5. टमाटर सास
 6. आलू बड़ा
 7. ग्रीन सेंडविच


HITEE

 1. चाय
 2. कोफ्फी
 3. छोटे समोसे
 4. मठरी
 5. बिस्किट
 6. चाय
 7. कोफ्फी


LUNCH

 1. दाल
 2. बाफले
 3. लड्डू
 4. कड़ी
 5. चावल
 6. हरी चटनी
 7. सलाद
 8. छाछ
 9. सिका पापड़
 10. आलू मटर टमाटर सब्जी
 11. मटर पनीर
 12. तवा रोटी
 13. सिजनेवल सब्जी
 14. गुलाब जामुन
 15. दाल
 16. चावल
 17. आचार
 18. पापड़
 19. सलाद


DINNER

 1. सीताफल राबड़ी
 2. मुंग का हलवा
 3. दूध
 4. जलेबी
 5. मुंग भजिया कड़ी वाला
 6. मंचोव सूप
 7. नूडल्स
 8. मंचूरियन
 9. छोले टकिया
 10. बेसन चिला
 11. दही बड़ा
 12. गराडू
 13. शाही पनीर
 14. मलाई कोफ्ता
 15. दाल
 16. शिमला बेसन
 17. भरमा बेगन
 18. शाही भिन्डी
 19. गोभी मसाला
 20. जीरा आलू
 21. चावल
 22. बटर खिचड़ी
 23. तंदूरी रोटी + पराठा
 24. सदी पुडी
 25. नमकीन पुडी
 26. आचार
 27. सलाद
 28. पापड़
 29. कोफ्फी
 30. पानी पतासी २ तरह की

Menu6

!! श्री !!

BREAKFAST

 1. पोहा
 2. जलेबी
 3. आलू मेथी पराठा
 4. दही
 5. टमाटर सास
 6. आलू बड़ा
 7. ग्रीन सेंडविच


HITEE

 1. चाय
 2. कोफ्फी
 3. छोटे समोसे
 4. मठरी
 5. बिस्किट
 6. चाय
 7. कोफ्फी


LUNCH

 1. दाल
 2. बाफले
 3. लड्डू
 4. कड़ी
 5. चावल
 6. हरी चटनी
 7. सलाद
 8. छाछ
 9. सिका पापड़
 10. आलू मटर टमाटर सब्जी
 11. मटर पनीर
 12. तवा रोटी
 13. सिजनेवल सब्जी
 14. गुलाब जामुन
 15. दाल
 16. चावल
 17. आचार
 18. पापड़
 19. सलाद


DINNER

 1. सीताफल राबड़ी
 2. मुंग का हलवा
 3. दूध
 4. जलेबी
 5. मुंग भजिया कड़ी वाला
 6. मंचोव सूप
 7. नूडल्स
 8. मंचूरियन
 9. छोले टकिया
 10. बेसन चिला
 11. दही बड़ा
 12. गराडू
 13. शाही पनीर
 14. मलाई कोफ्ता
 15. दाल
 16. शिमला बेसन
 17. भरमा बेगन
 18. शाही भिन्डी
 19. गोभी मसाला
 20. जीरा आलू
 21. चावल
 22. बटर खिचड़ी
 23. तंदूरी रोटी + पराठा
 24. सदी पुडी
 25. नमकीन पुडी
 26. आचार
 27. सलाद
 28. पापड़
 29. कोफ्फी
 30. पानी पतासी २ तरह की